Asociatia MICUL LUPTATOR

Asociatia Micul LuptatorCum vă puteți implica:

Raport de activitate


Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit

Poate fi redirecționat 2% din impozitul pe veniturile obținute din pensii în anul fiscal 2017 !
Astfel, pensionarii care în anul fiscal 2017 au obținut venituri din pensii impozitate (care au depășit suma de 2000 lei lunar), pot completa și depune Declarația 230 - venituri din pensii, iar 2% din impozitul plătit către stat va fi redirecționat către Asociația Micul Luptător.

Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Asociația MICUL LUPTĂTOR.

Ce ai de făcut:

1. Completează formularul 230 (pentru veniturile din salarii și/sau pensii) sau formularul 200 (în situația în care ai și alte surse de venit în afara salariului ori pensiei).
2. Până pe 25 MAI 2018 depune personal sau trimite (cu confirmare de primire) formularul la Administrația Financiară de care aparții.

Formulare:

DESCARCĂ Formular 230 pentru venituri din salarii in format PDF

DESCARCĂ Formular 230 pentru venituri din pensii in format PDF

Declarațiile 230 de mai sus sunt formulare valabile pentru anii fiscali începând cu 2016. Aceste formulare se pot folosi NUMAI până la data la care ANAF va pune la dispoziția contribuabililor formularul valabil pentru anul fiscal 2017, actualizat.

230 - Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual (OPANAF 3695/27.12.2016) pentru an >= 2016 - publicat în data de 17.01.2017, actualizat în data de 07.03.2017 se regăsește pe site-ul ANAF la adresa:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

Adresele unităților fiscale locale

Baza legală:

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit pentru venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, și/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației privind venitul realizat, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Organul fiscal competent are obligația calculării, reținerii și virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe:

Declararea sumelor cu titlu de sponsorizare sau mecenat acordate de persoanele fizice și persoane fizice autorizate se face în declarația 200 – declarație privind veniturile realizate in România, sau in declarația 230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual (art.79, art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).

Modalitate de completare pentru Formularele 230 si 200

Formularul 230 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora;
b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

Termen de depunere: - anual, pentri fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Formularul se completează în două exemplare şi se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

 

Declarația 200 se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivitLegii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, provenind din:
a) activităţi independente;
b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
c) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
d) piscicultură și/sau silvicultură;
e) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Notă: Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației, dar au efectuat în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau unei unități de cult, completeaza declaratia 200.

Declarația se depune la organul fiscal anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.